Global navigation

Main Content

Hmoob/Hmong

UW-Madison kev saib xyuas txog tus kab npaws H1N1 Influenza
August 27, 2009

Vov koj lub qhov ncauj thaum hnoo
August 21, 2009

Qhia Txog Tus Kab Mob Khaub Thuas Npua H1N1
May 6, 2009

Tsis muaj mob muaj nkeeg: Kev qhia kom txhob kis kab mob khaub thuas
May 6, 2009

Hais txog: Kev hwjxwm txog hom kab mob ua daus no losis (Swine Flu) rau cov tibneeg ua haujlwm rau lub lav
April 30, 2009

Lus Tshaj los ntawm Michael Morgan txog kab npaws Swine Influenza
April 27, 2009

Tsev kawm ntawv UW-Madison ntsuam xyuas tus kabmob swine flu
April 27, 2009

What You Can Do About the Flu (PDF)

General questions about UW–Madison's response to flu issues? E-mail Pandemic Info Hub for answers.

Need urgent medical advice?
Students: Call UHS at (608) 265-5600

Faculty, staff: Contact your health care provider